سازه های فضا کار و 3 نمونه موردی

سازه های فضا کار و 3 نمونه موردی

سازه های فضا کار یکی از بهترین راهکارها در جهت پوشش دهانه با ابعاد بزرگ و بدون ستون می باشد.  سازه های فضایی سازه هایی هستند که دارای شکل های هندسی منظم می باشند. با تکرار این شکل های منظم و با اتصالات مکرر این اجزا شبکه ای مستحکم با ساختار سه بعدی ایجاد خواهد شد. در...