طراحی معماری (مسئله ها، راه حل ها و فرایند طراحی)

طراحی معماری (مسئله ها، راه حل ها و فرایند طراحی)

تنها کسی هنرمند محسوب می شود که بتواند از راه حل معما بسازد.(کارل کراوس،شب ها) کار طراحان بیشتر تجویزی است تا توصیفی، برخلاف دانشمندان که توصیف می کنند جهان چگونه است ،طراحان می گویند جهان چگونه باید باشد. جوهره کار آنها خلق آینده است، اگرچه این کار پر مخاطره و به دو...