سازه های ورق تاشده (3 نمونه موردی)

سازه های ورق تاشده (3 نمونه موردی)

سازه های ورق تاشده یکی از گونه های سازه سه بعدی ساختارهایی تاخورده می باشد. این سازه ها به دلیل ساختار فضایی رفتار سه بعدی از خود نشان می دهند. امکان پوشش دهانه های بزرگ و کوچک با استفاده از این روش  به صورت مقرون به صرفه واقتصادی است. در این مقاله به بررسی هندسی سازه...