آزمون اجرا معماری نظام مهندسی (نکات مهم)

آزمون اجرا معماری نظام مهندسی (نکات مهم)

آزمون اجرا معماری نظام مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی هر سال ۱ یا ۲ بار برگزار می شود. دارندگان مدارک مقاطع  کارشناسی و  مقاطع بالاتر رشته معماری که حداقل ۳ سال از مدرک کارشناسی خود می گذرد می توانند می توانند ذر آزمون اجرا معماری نظام مهندسی شرکت کنند. قبول شدگان در...