منظر و عوامل شکل گیری معماری منظر

منظر و عوامل شکل گیری معماری منظر

برای تعریف لغتنامه ای معماری منظر ایتدا بصورت ریشه ای واژه منظر” landscape” را بررسی می کنیم که از دو کلمه تشکیل شده است: Land: به معنای محل و هم مردمانی که در آنجا زندگی میکنند. Escape: به معنای شکل دادن،پیوستگی و مشارکت لغت نامه وبستر منظر را به صورت...